Prof. Dr. Mert Dumantepe

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Prof. Dr. Mert Dumantepe tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
İşbu Aydınlatma Metni ile “Prof. Dr. Mert Dumantepe” tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel
verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. “Prof. Dr. Mert
Dumantepe” olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve
muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari
tedbirleri almaktadır.

 
1) İşlenen Kişiler Veriler
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşlenen kişisel
verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.
Kimlik Bilgileri : Ad ve soyadı, TCKN, doğum tarihi
İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası ve ev/iş adresi
Sağlık Bilgisi : Kan grubu, boy, kilo, sağlık ile ilgili tahliller, kullanılan ilaçlar, Doppler Ultrason
bilgileri
Finansal Bilgiler: Ödeme ve kart bilgileri, hesap numarası ve banka bilgileri
Diğer Bilgiler : Hâlihazırda yapılan spor aktiviteleri

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil
düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
 Prof.Dr.Mert Dumantepe tarafından sağlık hizmetlerinin sunulması ve destek hizmetlerinin
yürütülmesi,
 Doktor ve hasta arasındaki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Tedavi ve Ameliyat programınızın oluşturulabilmesi ve süreçlerinin takip edilmesi,
 Hasta ihtiyaçlarına göre kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin
yürütülmesi,
 Hasta memnuniyeti aktivitelerinin planlanması,

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması
  Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un 8. ve 9.
  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde düzenleyici ve denetleyici

kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum
veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel verileriniz yukarıda (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla, hukuki ilişkimizin kurulması
  esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince web sitemiz aracılığıyla otomatik yöntemler ile
  temin edilerek işlenebilmektedir.
  • Açık rızanızın bulunması,
  • Başta 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında
  Yönetmeliği ve tabi olduğumuz sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
  yükümlülüklerine uymak,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek
  ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 2. Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
  Kanun madde 11 uyarınca, Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda
  belirtilen “Prof. Dr.Mert Dumantepe” iletişim adreslerine iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre
  talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
  gerektirmesi hâlinde, “Prof. Dr.Mert Dumantepe” tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
  belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Bu kapsamda, “Prof. Dr. Mert Dumantepe’ye” yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir
çıktısı alınarak aşağıdaki yöntemlerden birini tercih ederek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilirsiniz.
 
Başvuru Kanallarımız:
Direkt Başvuru: ……
Mail: ……….
 
Üçüncü kişilerin veri sahibi adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün
değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için
konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş kişisel verileri
ile ilgili bilgi talep etme hakkının olduğu özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz
edilmelidir.
 
 

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
 
Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 
Ad:  
Soyad:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:  
Başvurunuza ilişkin
açıklama ve talebiniz ile
ilgili belgeleri bu forma
ekleyiniz (Lütfen KVKK
kapsamındaki talebinizi
detaylı olarak belirtiniz):

Lütfen başvurunuza  □ Adresime gönderilmesini

verilecek yanıta ilişkin
tercihinizi belirtin:

istiyorum.
 □ E-posta gönderilmesini
istiyorum.
 □ Elden teslim almak istiyorum.
 

İşbu başvuru formu, ”Prof. Dr.Mert Dumantepe” ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, “Prof. Dr.Mert
Dumantepe” tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru
ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri
paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin
güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Prof. Dr.Mert Dumantepe ek evrak (nüfus
cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin
bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Prof. “Dr.Mert
Dumantepe”, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk
kabul etmemektedir. Ayrıca işin mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz
kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.   
 
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) :
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :